Logo

學術研究

時間 項目 名稱 詳細內容
2020-07-21 AI 人工智能/
ABOUT PROJECT

【東海外文系】FLLD AI and Computational Language 2nd Year

2020-03-02 AI 人工智能/
ABOUT PROJECT

【東海外文系】人工智能與計算語言學計畫

2020-02-27 AI 人工智能/
ABOUT PROJECT

【東海外文系】 AI and Computational Language 2019-2020

2020-11-10 AI 人工智能/
ABOUT PROJECT

【演講】109/11/27(五) 許樂山教師文藻外語大學AI演講

2020-05-25 AI 人工智能/
AI LECTURE

2020 FLLD AI LECTURE 4 / Dr. Charlotte-V. Pollet

2020-05-22 AI 人工智能/
AI LECTURE

2020 FLLD AI LECTURE 3 / Betty Wu

2020-05-15 AI 人工智能/
AI LECTURE

2020 FLLD AI LECTURE 2 / Lego Wu

2020-02-17 AI 人工智能/
ABOUT PROJECT

AI and Computational Language and Linguistics Development Project

2019-12-19 AI 人工智能/
AI LECTURE

2019 FLLD AI LECTURE 1 / Saber Mejaat

2019-12-12 AI 人工智能/
AI LECTURE

2019 東海外文系 AI LECTURE 1 / Saber Mejaat